Projekty

V současné době Platforma pro sociální bydlení realizuje projekt:

Posílení a rozvoj kapacity Platformy pro sociální bydlení, č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002237

Projekt podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu má za cíl posílit odborné, finanční, organizační a komunikační kapacity Platformy pro sociální bydlení, která zastřešuje členské organizace snažící se o prosazení funkčního systému sociálního bydlení pro lidi bez domova a lidi vyloučené z bydlení. Cíl projektu bude dosažen realizací několika na sebe navazujících aktivit, které posilují finanční a organizační zázemí organizace. V rámci projektu se uskuteční 4 odborné semináře pro členy Platformy, 4 diskuzní stoly se zástupci veřejné správy a také vzniknou 3 regionální skupiny členů, a to v Praze, Ostravě a Brně. Důležitým výstupem projektu bude strategický plán organizace na nejbližší 3 roky jako i plán pro fundraising a plán pro komunikaci dovnitř i navenek. 

Realizace projektu: 1. 10. 2016 - 31. 3. 2018

 

Platforma pro sociální bydlení se v minulosti podílela na projektech:

Fighting Together for the Right Social Housing Legislation, OSF Opportunity Fund

Tímto projektem byla Platforma pro sociální bydlení finančně podpořena, aby mohla jako organizace s expertní znalostí sociálního bydlení, vstoupit do diskuse o připravovaném zákonu o sociálním bydlení a do jeho legislativního procesu. Projekt zahrnoval veřejný happening lidí se zkušeností s bytovou nouzí s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kteří jí zde mohli představit své obavy a požadavky na systém sociálního bydlení. V rámci projektu vznikla také první verze cost-benefit analýzy sociálního bydlení.

Realizace projektu: duben - srpen 2016

 

Introduction of Rapid Re-housing for homeless families in the Czech Republic, Velvyslanectví Spojených států amerických

Platforma v rámci tohoto grantu obeznámila českou odbornou veřejnost s metodou rychlého zabydlení (rapid rehousing) a to prostřednictvím publikace rozhovorů a novinových článků o americké zkušenosti s tímto konceptem, dále publikací výzkumných zjištění a pohledů sociálních pracovníků a prezentací modelu na 12 českých i mezinárodních konferencích. Platforma také publikovala brožuru „Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi: Zkušenosti ze zahraničí a doporučení pro česká města“.

Realizace projektu: únor – říjen 2015

 

 

Pořádání workshopů a přípravy koncepce sociálního bydlení vč. návrhu dvou pilotních projektů na ukončování bezdomovectví v Brně, statutární město Brno

V rámci tohoto projektu Platforma připravila a realizovala dvoudenní seminář Katherine Gale a Prof. Volkera Busche Geertzemy. Dále ve spolupráci s americkou expertkou Katherine Gale připravila pilotní projekt rapid rehousing pro 50 rodin v Brně a závěrečnou zprávu.

 Realizace projektu: březen - prosinec 2015

 

Platforma pro sociální bydlení – diskurzivní posun, OSI

Záměrem projektu „Platforma pro sociální bydlení“ bylo vybudovat silnou zájmovou koalici relevantních organizací a jedinců, zainteresovaných do tématu sociálního bydlení, jeho nedostatečné kvality a dostupnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a participačních aktivit byla definována nejproblematičtější témata a byly navrženy vhodné nástroje k jejich řešení. Navrhované nástroje a postupy byly následně konzultovány se zástupci politického spektra, s cílem zajištění jejich přijetí prostřednictvím vhodné legislativy. Projekt byl podán organizací IQ Roma servis.

Realizace projektu: prosinec 2013 - prosinec 2014

Seznam dalších členů (39)