Stanovy Platformy

Stanovy ke stažení

STANOVY PLATFORMY PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, z. s.

ČLÁNEK I.

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je Platforma pro sociální bydlení, z. s. (dále jen Platforma).

 2. Sídlo Platformy je v Brně

 

ČLÁNEK II.

Činnost spolku, poslání a cíl spolku

 1. Platforma pro sociální bydlení vzniká jako uskupení fyzických a právnických osob s cílem, aby osobám, jež ztratily bydlení, jsou jeho ztrátou ohroženy nebo užívají neadekvátní bydlení, byla poskytnuta náležitá pomoc při jejich tíživé situaci. Tato pomoc se zakládá především na následujících principech:

  • sociální bydlení by měl garantovat stát zákonem o sociálním bydlení.

  • okruh osob v bytové nouzi by se měl definovat na základě evropské typologie ETHOS.

  • prevence ztráty bydlení představuje důležitý aspekt.

  • sociální bydlení by mělo být vnímáno jako komplex nástrojů vedoucí k překonání tíživé bytové situace.

  • sociální bydlení znamená i garantovanou podporu samostatného bydlení a další související služby.

  • sociální bydlení by mělo být důstojné a standardní bydlení poskytující adekvátní zázemí.

  • poskytování bydlení a sociální služby je možné a žádoucí oddělovat.

  • podoba sociálního bydlení by měla vycházet především z potřeb a preferencí osob ohrožených neadekvátním bydlením.

  • do diskuse o sociálním bydlení by měly být zahrnuty všechny relevantní subjekty.

 2. Platforma zastřešuje fyzické a právnické osoby zabývající se sociálním bydlením nebo problematikou osob bez domova a vyloučených z bydlení. K naplnění cílů přispějí zejména následující činnosti spolku:

  1. prosazuje vznik a rozvoj takového systému sociálního bydlení, který ukončuje bezdomovectví a vyloučení z bydlení,

  2. získává prostředky pro vlastní činnost,sleduje a vyhodnocuje trendy v oblasti sociálního bydlení a v oblasti bezdomovectví a vyloučení z bydlení,

  3. prosazuje ukončování bezdomovectví a vyloučení z bydlení napříč různými veřejnými politikami,

  4. vytváří prostředí pro odbornou diskusi týkající se problematiky sociálního bydlení a ohrožení ztráty bydlení a účastní se této diskuse

  5. spolupracuje s ostatními organizacemi a fyzickým osobami

  6. hájí zájmy svých členů

  7. zajišťuje vzdělávací akce, sdílení zkušeností, přenos dobré praxe, konzultační činnost, publikační činnost apod.,

  8. získává prostředky pro vlastní činnost

 

ČLÁNEK III.

Členství ve spolku

 1. Členem může být každá fyzická a právnická osoba zabývající se problematikou sociálního bydlení nebo ztrátou bydlení a ztotožňující se s těmito stanovami, na základě rozhodnutí Rady Platformy.

 2. Právnická osoba se účastní členství prostřednictvím statutárního orgánu nebo jím určené osoby.

 3. Na základě projeveného zájmu a souhlasu se zněním Zakládajícího prohlášení Platformy pro sociální bydlení jsou zájemci schváleni Radou platformy a zaevidováni jako členové spolku v Seznamu členů.

 4. Člen má právo:

 1. účastnit se členské schůze spolku a vystupovat na ní,

 2. být pravidelně informován o činnosti Platformy,

 3. volit a být volen do orgánů Platformy,

 4. podávat návrhy a doporučení,

 5. vyjadřovat se k zásadním dokumentům Platformy,

 6. účastnit se akcí pořádaných Platformou, podílet se na činnosti Platformy,

 7. obracet se na orgány Platformy s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

 8. požadovat a dostávat profesní podpůrné služby v souladu s cíli a možnostmi Platformy.

 1. Člen je povinen:

 1. dodržovat stanovy,

 2. přispívat k naplňování cílů Platformy,

 3. zdržet se jednání poškozujícího Platfromu.

 1. Členství zaniká:

  1. písemným prohlášením o vystoupení z Platformy,

  2. smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby,

  3. rozhodnutím Členské schůze o vyloučení z důvodu činnosti, která není v souladu s cíli Platformy pro sociální bydlení či s platným Prohlášením Platformy pro sociální bydlení, nebo z důvodu zvlášť hrubého porušení dobrých mravů.

7. Seznam členů je veřejný na webových stránkách spolku.

 

ČLÁNEK IV.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou

    

   1. Členská schůze
   2. Rada Platformy
   3. Předseda
   4. Ředitel
   5. Kontrolní komise

   

  ČLÁNEK V.

  Členská schůze

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Platformy. Je složená ze všech členů Platformy.

  2. Předseda je povinen svolat Členskou schůzi minimálně 1 x ročně

  3. Předseda je povinen svolat Členskou schůzi z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo Kontrolní komise spolku. Nesvolá-li předseda spolku zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Platformy sám.

  4. Zasedání Členské schůze je svoláno písemným pozváním nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.

  5. Do její působnosti patří:

   1. schvalování změn stanov Platformy,

   2. schvalování změn Prohlášení Platformy,

   3. volba členů Rady Platformy,

   4. volba Kontrolní komise,

   5. schvalování rozpočtu a účetní uzávěrky,

   6. rozhodnutí o vyloučení členů.
  6. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti alespoň třetiny členů spolku. Usnášení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas .

  7. Předsedající Členské schůze ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet.

  8. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl na jakou funkci zvolen a kdy byl zápis vyhotoven.

  9. Zápis je rozeslán elektronicky všem členům Platformy

   

  ČLÁNEK VI.

  Rada Platformy (dále jen Rada)

  1. Rada má 7 - 9 členů a je volena Členskou schůzi z řad členů platformy. Počet členů Rady stanovuje Členská schůze.

  2. Funkční období Rady je dvouleté

  3. Rada zasedá minimálně 4 krát ročně.

  4. Mandát člena Rady zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením nebo jeho odvoláním Členskou schůzi.

  5. Rada rozhoduje o vzniku členství.

  6. Rada schvaluje koncepční materiály spolku.

  7. Rada ustanovuje odborné skupiny.

  8. Rada volí ze svého středu a odvolává Předsedu.

  9. Rada volí a odvolává Ředitele.

  10. Rada schvaluje podklady pro rozhodnutí Členské schůze.

  11. Rada je za svou činnost odpovědna Členské schůzi.

  12. Předseda svolává zasedání Rady platformy minimálně 14 dní před stanoveným termínem. Předseda je povinen svolat zasedání ve chvíli, kdy se na něj obrátí minimálně jedna polovina členů Rady.

  13. Rada schvaluje na návrh ředitele nakládání s nemovitým majetkem, uzavírání smluv o ručení majetkem spolku, uzavírání smluv o úvěru.

  14. Předseda vede zasedání Rady.

  15. Rada je usnášení schopná, je-li zasedání přítomna či jinak účastna nadpoloviční většina všech jejich členů. Rada rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

   

  ČLÁNEK VII.

  Předseda

  1. Předseda je volen a odvoláván Radou platformy

  2. Předseda je odpovědný Radě platformy.

  3. Schvaluje materiály pro jednání Rady platformy.

  4. Odpovídá za pravidelné informování členů platformy o činnosti Rady.

   

  ČLÁNEK VIII

  Ředitel

  1. Ředitel je statutárním orgánem spolku.

  2. Ředitel zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.

  3. Ředitel je výkonným pracovníkem spolku, za svou činnost pro spolek je zodpovědný Radě.

  4. Odpovídá za vedení seznamu členů.

  5. Odpovídá za pravidelné informování členů Platformy o jeho činnosti, činnosti Rady.

  6. Ředitel zejména vede administrativní záležitosti, plánuje, zajišťuje a realizuje aktivity v souladu s posláním a cíli spolku.

  7. Ředitel nesmí bez předchozího schválení Rady nakládat s nemovitým majetkem, uzavírat smlouvy o ručení majetkem spolku, uzavírat smlouvy o úvěru.

  8. Ředitel se zúčastňuje jednání Rady a Členské schůze.

  9. Ředitel nemůže být současně Předsedou ani členem kontrolní komise.

   

  ČLÁNEK IX

  Kontrolní komise

  1. Kontrolní komisi volí a odvolává Členská schůze.

  2. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v Radě.

  3. Komise má tři členy.

  4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

  5. Kontrolní komise kontroluje hospodaření spolku, obzvláště roční finanční uzávěrku.

  6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Radu a Členskou schůzi

   

  ČLÁNEK X

  Jednání a volby

  1. K platnosti usnesení a voleb je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a k hlasování oprávněných členů.

  2. Před volbou se zvolí skrutátoři, kteří hlasy sečtou.

  3. Hlasuje se zvednutím ruky (aklamací). Žádá-li o to byť jediný volitel, hlasuje se tajně hlasovacími lístky.

  4. Při tajné volbě je do počtu platných hlasů započten každý hlas, který byl volitelem odevzdán, bez ohledu na obsah hlasovacího lístku, tedy i lístek prázdný. Tajně se hlasuje vždy při volbě členů orgánů spolku.

  5. Nedosáhne-li při první volbě nikdo z kandidátů nadpoloviční většinu, přistoupí se k užší volbě.

  6. Do užší volby budou pojatí jen dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, případně více takových kandidátů, pokud získali stejný počet hlasů. Zvolen je ten, kdo v této užší volbě dosáhne vyššího počtu hlasů. Při této užší volbě se tedy k platnosti volby nevyžaduje nadpoloviční většina hlasů.

  7. Každý člen platformy s právem hlasovacím může podat návrh.

   

  ČLÁNEK XI

  Zrušení spolku

  1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Členské schůze.

   

  ČLÁNEK XII

  Likvidace spolku.

  1. Probíhá dle občanského zákoníku.

   

  ČLÁNEK XIII

  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 24. června 2014 a upraveny členskou schůzí dne 16. října 2015.