Co je sociální bydlení

Platforma pro sociální bydlení považuje za vhodnou definici sociálního bydlení, již formulovala FEANTSA. Podle této defi nice by sociální bydlení jako služba obecného hospodářského zájmu mělo splňovat následující kritéria:

Jde o bydlení, které:
1. řeší selhání trhu s bydlením,
2. se zaměřuje na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou
přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními
prostředky,
3. má jasná pravidla přidělování,
4. poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného
standardu,
5. je zajišťováno s využitím veřejných dotací,
6. je poskytováno na bázi neziskovosti,
7. je monitorováno veřejnými orgány.

Sociální bydlení bývá někdy chápáno v širším smyslu jako komplex nástrojů poskytujících pomoc domácnostem, které si potřebu bydlení nejsou schopny zajistit samy. Platforma však vidí potřebu tuto výchozí a obecnou definici pro účely praktické politiky zúžit. V rámci Evropské unie neexistuje jednotná definice sociálního bydlení, sektor je v každém státě definován jinak. Přesto je možné identifi kovat vlastnosti, jež jsou společné pro všechny definice. V užším smyslu jde o byty (nikoli jakákoliv ubytovací zařízení), jež současně naplňují tři charakteristiky:

• Byly pořízeny a/nebo jsou provozovány s využitím veřejných prostředků.
• Nájemné je v nich regulované na nižší než tržní úrovni (zpravidla jde o tzv. nákladové nájemné nebo o nájemné odvozené od výše příjmů nájemníků)
• Jsou přidělovány prostřednictvím administrativní aplikace sociálních kritérií a nikoli na bázi tržních mechanismů (tedy na základě vztahu poptávky a nabídky).

V souladu s míněním FEANTSA (Evropská federace národních sdružení pracujících s lidmi bez domova) nezahrnujeme automaticky do sociálního bydlení to bydlení, na které domácnosti přispívá stát prostřednictvím příspěvku na bydlení. (Zahrnujeme sem ovšem bydlení, jehož vlastník dostává od státu vyrovnávací platbu, aby domácnostem účtoval snížené nájemné.) Za sociální bydlení nepovažujeme ani bydlení, v němž nájemci využívají některou ze sociálních služeb, aniž by byly splněny tři podmínky uvedené výše.