Analýza: Koncepce sociálního bydlení. První vyhodnocení předvolebních slibů

Analýza: Koncepce sociálního bydlení. První vyhodnocení předvolebních slibů (klikněte pro stažení)

V říjnu 2013 se Platforma pro sociální bydlení ptala koaličních stran na jejich plány v oblasti sociálního bydlení. Anketa byla ještě před volbami vyhodnocena na stránkách Platformy pro sociální bydlení[1].

Po roce a půl od voleb je v meziresortním připomínkovém řízení Koncepce sociálního bydlení, která je prvním vládním dokumentem, jež tuto problematiku komplexně řeší. Jak se tedy daří koaličním stranám plnit své předvolební sliby v oblasti sociálního bydlení? A obsahuje Koncepce sociálního bydlení opravdu vše, co je třeba?

 

Slib 1: Příprava a přijetí zákona o sociálním bydlení

Všechny tři koaliční strany slíbily před volbami připravit a přijmout Zákon o sociálním bydlení, považovaly ho za základ pro řešení této problematiky.

Realizace 1

Již v koaliční smlouvě se dočteme: „Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok.“

Programové prohlášení vlády ze dne 14. 2. 2014 plánuje, že „Vláda také připraví nový zákon o sociálním bydlení, který bude definovat standard sociálního bytu a vymezí osoby v bytové nouzi, které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok.“.

Ve výhledu legislativních prací vlády je termín pro věcný záměr zákona stanoven na druhý kvartál r. 2015 a samotný zákon na druhý kvartál r. 2016. MPSV koordinuje práci meziresortní komise pro přípravu Koncepce sociálního bydlení a Zákona o sociálním bydlení.

 

Slib 2: Klíčová role obcí v systému sociálního bydlení

Všechny koaliční strany vidí roli obcí v systému sociálního bydlení jako klíčovou. Podle ČSSD by obce měly zprostředkovávat a zajišťovat občanům faktický přístup k sociálnímu bydlení. Stát musí udělat podle nich vše pro to, aby jim jejich úlohu reálně umožnil a podpořil je. ANO slíbilo, že bude prosazovat, aby sociální bydlení řešily obce, protože považuje za důležité, aby situace sociálního bydlení byla kontrolovatelná. Podle ANO je „základní myšlenkou v problematice bytové politiky skutečnost, že garantem práva na bydlení je stát a ten by měl toto právo realizovat prostřednictvím obcí“. Za stěžejní považuje ANO podporu obcí v plánování a garanci variability a kapacit sociálních bytů a souvisejících služeb. Podle KDU-ČSL by obce měly zpracovávat analýzu potřebnosti sociálního bydlení a vypracovávat střednědobé plány zajištění sociálního bydlení. Současně KDU-ČSL deklarovalo, že připravuje návrh legislativních změn směřujících k vyššímu zapojení obcí do zajištění bytových potřeb.

Realizace 2

Koncepce sociálního bydlení, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, plánuje širokou účast obcí na zajištění sociálního bydlení. Obce by měly vydávat osvědčení o nároku na sociální bydlení a garantovat pokrytí potřeb sociálního bydlení. Každá obec nad stanovenou minimální velikost bude mít zákonnou povinnost vytvořit a udržovat bytový fond určený pro sociální bydlení, který bude odpovídat minimálně 5% bytů v dané obci. Obec nebude muset nutně všechny byty vlastnit či stavět, ale bude moci využít spolupráce se soukromými majiteli v zajištění dostatečné kapacity bytů pro sociální bydlení. Pro rekonstrukce a novou výstavbu budou zajištěny prostředky státního rozpočtu a Evropských fondů, které budou motivační, protože minimálně 10% bude přímá dotace, zbytek výhodný úvěr. Novým nástrojem bude finanční fond sociálního bydlení, přes který půjdou všechny prostředky do systému a současně ze systému díky tomu nebudou odcházet jinam, jak se děje například s prostředky z privatizací obecních bytových fondů.

 

Slib 3: Cílová skupina sociálního bydlení

ČSSD a ANO určily jako cílovou skupinu lidi s nedostatečnými příjmy a ty, kteří se ocitli v tíživé či nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a které nedokáži tuto situaci řešit bez pomoci. KDU-ČSL mluvila přímo o bytové nouzi jako základním definičním znaku cílové skupiny. Dále byly zdůrazněny skupiny lidí, kterých se sociální bydlení bude týkat nejčastěji – senioři, rodiny s dětmi a zdravotně postižení.

Realizace 3

Koncepce sociálního bydlení stanovuje jako cílovou skupinu osoby v bytové nouzi (na základě evropské typologie bezdomovectví ETHOS) a osoby, které vynakládají na bydlení více, než 40% svých příjmů (nepřiměřené zatížení výdaji na bydlení). Vedle toho jako prioritní skupiny pro získání sociálního bydlení stanovuje seniory, zdravotně postižené a rodiny s dětmi nacházející se v situacích definovaných v ETHOS nebo nepřiměřeně zatížené náklady na bydlení, oběti domácího násilí, osoby opouštějící instituce (např. děti odcházející z dětských domovů) a ohrožené domácnosti s dětmi nebo tam, kde je nutné zajistit sloučení rodiny.

 

Slib 4: Financování sociálního bydlení

Všechny strany prosazují dotace na sociální bydlení na výstavbu nového i rekonstrukci stávajícího bytového fondu. ČSSD a ANO specificky akcentují potřebu co největšího čerpání evropských fondů na tuto kapitolu. KDU-ČSL vedle toho prosazuje programy podpory provozování sociálního bydlení všech forem a realizaci projektu garantovaného bydlení.

 

Realizace 4

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude podpořena výstavba, rekonstrukce a pořízení sociálních bytů, přičemž se bude jednat o opravdové sociální byty a ne o ubytovací zařízení se sdíleným příslušenstvím (s tím počítala předchozí vláda).

Stát v koncepci garantuje pronajímatelům eliminaci rizika spojeného se sociálním bydlením, jednak pomocí dávkového systému, ale nad jeho rámec bude platba na užívání sociálního bytu generovat i zdroje na pokrytí eventuálních nedoplatků, či nákladů na opravy poškození bytu. Další garance bude v poskytování sociální práce pro kompenzaci individuálních potřeb nájemníků.

Mají vzniknout obecní fondy rozvoje sociálního bydlení, do kterých půjdou finanční prostředky z dávkových systémů na platby za nájemné sociálních bytů, investiční prostředky na pořízení a rekonstrukce a také na garance, a vedle toho prostředky z dalších finančních mechanismů, například vázané dotace a úvěry.

Koncepce odhaduje, že pokrytí potřeby sociálního bydlení bude vyžadovat dodatečné přímé náklady státního rozpočtu cca 3mld ročně po dobu dvaceti let, ty by se měly promítnout do rozpočtových výhledů od roku 2017, kdy bude systém nastartován.

Vedle toho koncepce počítá s dostatečnými finančními prostředky na zajištění regulátora sociálního bydlení na MPSV a úřadech práce a na zajištění sociální práce.

 

Hodnocení kvality Koncepce sociálního bydlení (verze ze dne 9. 3. 2015)

Dále jsme hodnotili kvalitu Koncepce sociálního bydlení podle základních tezí, které definovala Platforma pro sociální bydlení především na základě dobrých praxí ze zahraničí[1]. Srovnali jsme návrh Komplexního řešení sociálního bydlení, který poslalo do meziresortního připomínkového řízení koncem roku 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením náměstka Miroslava Kalouse a Koncepci sociálního bydlení, kterou připravilo v březnu 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Celé znění tezí, podle kterých jsme hodnotili, najdete v příloze.

Tabulka jednoznačně ukazuje obrovský posun v rámování problematiky sociálního bydlení během pouze dvou let. Koncepce nyní mluví o právu na bydlení, i když vymahatelnost není zajištěna. Je určeno, kdo bude mít na pomoc nárok, a kdo bude odpovědný za její poskytování. Cílová skupina je definována na základě nepříznivé situace a ne na základě zásluhovosti či přináležení některé z prioritních taxativně vymezených skupin. Bude sledován rovný přístup k sociálnímu bydlení, a poskytovatelé sociálního bydlení se budou muset registrovat a budou podléhat dohledu nově zřízeného orgánu – regulátorovi.

Jaké výzvy máme ještě před sebou? Je otázkou, jakými nástroji a pobídkami se podaří uvést systém do chodu. Systém sociálního bydlení musí ukončovat bezdomovectví. Koncepce počítá se zavedením nové sociální služby „krizové bydlení“. Je třeba zajistit, že tato služba spolu s dalšími podporami sociální práce budou řešit bariéry přístupu k bydlení v řádu týdnů a bariéry stabilizace bydlení v řádu měsíců. Platforma je přesvědčena, že zákon by měl být založen na přístupu založeném na bydlení (angl. housing-led), tedy bydlení ve standardním (nájemním) bytě namísto procházení různých schodů v prostupných systémech bydlení. Housing-led znamená co nejrychlejší zajištění bydlení bez podmínky připravenosti na bydlení. „Trénink“, respektive posilování „kompetencí k samostatnému bydlení“ bude probíhat v bytech. I pokud by systém nakonec neupřednostňoval housing-led, měl by vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých strategií v ukončování bezdomovectví a podporovat jen ty úspěšné strategie.

Nyní je také třeba stanovit časový harmonogram zavádění funkčního systému sociálního bydlení, respektive jeho postupného náběhu. V tomto ohledu je zatím Koncepce velmi vágní.

 

Závěr

Koaliční strany před volbami slíbily vytvoření systému sociálního bydlení. Tento systém měl být zakotven v zákoně o sociálním bydlení, měl adresně pomáhat lidem v bytové nouzi a těm, kteří na bydlení vynakládají nepřiměřenou část svých příjmů, měl výrazně posílit roli (a odpovědnost) obcí v poskytování sociálního bydlení a měl být krytý dostatečnými finančními zdroji. Dokumenty dosud přijaté vládou naznačují, že plnění předvolebních slibů je na dobré cestě. Koncepce sociálního bydlení předložená v březnu 2015 do meziresortního připomínkového řízení plní sliby tři – definuje cílovou skupinu sociálního bydlení, posiluje roli obcí a dostává do systému investiční prostředky. Zbývá připravit zákon o sociálním bydlení. Jeho paragrafové znění by mělo být předloženo v druhém kvartálu roku 2016.

Hlavní výtka k práci vlády v oblasti sociálního bydlení je zpoždění Koncepce sociálního bydlení, která měla být původně hotova v září 2014, později v prosinci 2014 a nakonec má být předkládána vládě v dubnu 2015. Věříme, že zpoždění koncepce neovlivní termíny přípravy Zákona o sociálním bydlení a náběh systému sociálního bydlení v České republice.

V Koncepci sociálního bydlení došlo k výraznému posunu směrem k vyspělému systému sociálního bydlení. Komplexní řešení sociálního bydlení z roku 2013 nedávalo šanci, že by systém mohl předcházet bezdomovectví a ukončovat jej. Komplexní řešení navrhovalo novou výstavbu ubytoven se sdíleným příslušenstvím, kde by se odkládali lidé, kteří se dostali do nesnází. Systém by se choval jako pavučina, do které se propadne nečekanou životní událostí člověk z běžného života v bytě a místní komunitě, a odkud se mu již nepodaří vymotat se. Koncepce sociálního bydlení z roku 2015 naopak slibuje, že systém se bude chovat spíše jako trampolína – domácnosti, která se dostala do nesnází, nabídne rychlé vystřelení zpět do běžného života a podporu v běžném bydlení.

 

[1] Více viz Poziční dokument Platformy pro sociální bydlení „Systém sociálního bydlení v České Republice“. http://socialnibydleni.org/cs/system-socialniho-bydleni-v-ceske-republice-pozicni-dokument-platformy-pro-socialni-bydleni

[1] http://socialnibydleni.org/cs/novinky/anketa-2013-plany-politickych-stra...

[2] Více viz Poziční dokument Platformy pro sociální bydlení „Systém sociálního bydlení v České Republice“. http://socialnibydleni.org/cs/system-socialniho-bydleni-v-ceske-republice-pozicni-dokument-platformy-pro-socialni-bydleni