Naše projekty

Probíhající projekty Platformy pro sociální bydlení

Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví

Cílem projektu je zvýšit dosud nízkou efektivitu řešení bezdomovectví, která vyplývá mj. z nedostatku znalostí a dostupných praktických nástrojů na straně místních samospráv. Bude vytvořena databáze a metodika hodnocení existujících programů a ve spolupráci se 4 obcemi, dvěma NNO, MPSV a ASZ a na základě zahraniční praxe bude vyvinut a otestován nástroj sebehodnocení a změny obecních systémů ukončování bezdomovectví. V rámci projektu vznikne také udržitelná síť aktérů řešících bezdomovectví.

Trvání projektu: květen 2017 – duben 2020

Reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486
Příjemce: R – Mosty, z.s.
Partneři: SOÚ, Platforma pro sociální bydlení
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_124
Název výzvy: Podpora inovačního prostředí 

Posílení a rozvoj kapacity Platformy pro sociální bydlení

Projekt podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu má za cíl posílit odborné, finanční, organizační a komunikační kapacity Platformy pro sociální bydlení, která zastřešuje členské organizace snažící se o prosazení funkčního systému sociálního bydlení pro lidi bez domova a lidi vyloučené z bydlení. Cíl projektu bude dosažen realizací několika na sebe navazujících aktivit, které posilují finanční a organizační zázemí organizace. V rámci projektu se uskuteční 4 odborné semináře pro členy Platformy, 4 diskuzní stoly se zástupci veřejné správy a také vzniknou 3 regionální skupiny členů, a to v Praze, Ostravě a Brně. Důležitým výstupem projektu bude strategický plán organizace na nejbližší 3 roky jako i plán pro fundraising a plán pro komunikaci dovnitř i navenek. 

Trvání projektu: říjen 2016 - březen 2018

Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002237

Trainhouse

Projekt Trainhouse si klade za cíl vyškolit klíčové pracovníky v podpoře při zabydlování podle modelu Housing first. Projekt má partnery z pěti zemí (UK, Finsko, Španělsko, Maďarsko, ČR). V jeho rámci vzniknou metodiky zaměřené na profesionální sociální práci, využití peer pracovníků a využití dobrovolníků v modelu Housing first. V rámci projektu během roku 2017 proběhnou 3 týdenní exkurze (Helsinki, Londýn, Barcelona) do různorodých programů sociálního bydlení, fungujících zejména na principech Housing First. Více informací v odkazu: www.bmszki.hu/en/TrainHouse

 

Platforma pro sociální bydlení se v minulosti podílela na projektech:

Fighting Together for the Right Social Housing Legislation, OSF Opportunity Fund

Tímto projektem byla Platforma pro sociální bydlení finančně podpořena, aby mohla jako organizace s expertní znalostí sociálního bydlení, vstoupit do diskuse o připravovaném zákonu o sociálním bydlení a do jeho legislativního procesu. Projekt zahrnoval veřejný happening lidí se zkušeností s bytovou nouzí s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kteří jí zde mohli představit své obavy a požadavky na systém sociálního bydlení. V rámci projektu vznikla také první verze cost-benefit analýzy sociálního bydlení.

Trvání projektu: duben - srpen 2016

Introduction of Rapid Re-housing for homeless families in the Czech Republic, Velvyslanectví Spojených států amerických

Platforma v rámci tohoto grantu obeznámila českou odbornou veřejnost s metodou rychlého zabydlení (rapid rehousing) a to prostřednictvím publikace rozhovorů a novinových článků o americké zkušenosti s tímto konceptem, dále publikací výzkumných zjištění a pohledů sociálních pracovníků a prezentací modelu na 12 českých i mezinárodních konferencích. Platforma také publikovala brožuru „Ukončování bezdomovectví rodin s dětmi: Zkušenosti ze zahraničí a doporučení pro česká města“.

Trvání projektu: únor – říjen 2015

Pořádání workshopů a přípravy koncepce sociálního bydlení vč. návrhu dvou pilotních projektů na ukončování bezdomovectví v Brně, statutární město Brno

V rámci tohoto projektu Platforma připravila a realizovala dvoudenní seminář Katherine Gale a Prof. Volkera Busche Geertzemy. Dále ve spolupráci s americkou expertkou Katherine Gale připravila pilotní projekt rapid rehousing pro 50 rodin v Brně a závěrečnou zprávu.

Trvání projektu: březen - prosinec 2015

Platforma pro sociální bydlení – diskurzivní posun, OSI

Záměrem projektu „Platforma pro sociální bydlení“ bylo vybudovat silnou zájmovou koalici relevantních organizací a jedinců, zainteresovaných do tématu sociálního bydlení, jeho nedostatečné kvality a dostupnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a participačních aktivit byla definována nejproblematičtější témata a byly navrženy vhodné nástroje k jejich řešení. Navrhované nástroje a postupy byly následně konzultovány se zástupci politického spektra, s cílem zajištění jejich přijetí prostřednictvím vhodné legislativy. Projekt byl podán organizací IQ Roma servis.

Trvání projektu: prosinec 2013 - prosinec 2014